Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, utworzonego na podstawie przepisu art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są Seniorzy z terenu Gminy Krościenko Wyżne w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Seniorom zakwalifikowanym do udziału w Programie zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu wynosi 29.

Program „Korpus Wsparcia Seniora” – Moduł II realizowany będzie w Gminie Krościenko Wyżne na podstawie Uchwały Nr XXXIII/223/2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Kwota finansowania: 21 132,00 zł

Całkowita wartość zadania:   21 132,00 zł