Od 1 stycznia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym przejął zadanie związane z Profilaktyką Alkoholową. Poniżej przedstawiamy zadania, które realizowane są przez GOPS.

 

Zadania:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Istotnym jest również inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, wspieranie działalności mieszkańców oraz różnych organizacji społecznych i zakładów pracy w zakresie zmniejszenia negatywnych skutków i rozmiarów nadużywania alkoholu.

 

W ramach zadań profilaktycznych prowadzony jest Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, Punkt Porad Prawnych, Konsultacje Psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz Świetlica Młodzieżowa, Klub Młodzieżowy, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia muzyczne, zajęcia szachowe i warcabowe, a także zajęcia sportowo – rekreacyjne (aerobik), zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla osób starszych i inne działania.

 

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9

38-422 Krościenko Wyżne

Tel. 13-43-153-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

 1. Lucyna Liput – Przewodniczący,
 2. Mateusz Liput – Z-ca Przewodniczącego,
 3. Katarzyna Szmyd – Sekretarz,
 4. Marta Such – członek,
 5. Tomasz Teleżyński - członek,
 6. Marek Aftanas – członek,
 7. Wiesław Kałamarz – członek,
 8. Tadeusz Osiński – członek,
 9. Halina Werner – członek.