Warsztaty profilaktyczne

„Przeciwdziałanie mowie nienawiści – fala agresji słownej”

 

Warsztaty profilaktyczne „Przeciwdziałanie mowie nienawiści – fala agresji słownej” - do pobrania

 

Warsztaty profilaktyczne „Przeciwdziałanie mowie nienawiści – fala agresji słownej”, koncentrują się na problemie przemocy i agresji słownej. Warsztaty profilaktyczne mają na celu nie tylko uświadomić uczniom, czym jest agresja słowna, ale także wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej i empatii. Różnorodne formy pracy warsztatowej pomogą w skutecznym przyswojeniu nowych umiejętności i pozwolą klasie odkryć korzyści płynące ze współdziałania.

Cele warsztatów to:

 • Rozwój samoświadomości emocjonalnej – rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • Pogłębienie wglądu ze własne emocje, zrozumienie ich przyczyn i skutków,
 • Rozgraniczanie emocji negatywnych i zachowań agresywnych,
 • Rozpoznawanie przejawów agresji słownej,
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z agresją,
 • Nauka strategii konstruktywnej krytyki.

 

 

 

Raport Lokalny

Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej „Lustro” 

 

Raport Lokalny Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej „Lustro” - do pobrania

 

Przekazujemy Państwu Raport Lokalny Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej „Lustro”, która była realizowana w pierwszym semestrze 2021 roku. Jako badacze, chcieliśmy postawić pytanie, czy młodzież stanowi tak odrębną kategorię społeczną, że można ją rozpatrywać wyłącznie w perspektywie szkoły czy szerzej – w kontekście grupy rówieśniczej? Czy głównym zadaniem młodzieży jest nauka do pełnego realizowania ról społecznych w dorosłości? A może to my – dorośli powinniśmy ją uważnie obserwować i pilnie uczyć się o niej, o jej radościach, problemach, troskach, porażkach i sukcesach?

Powyższe pytania legły właśnie u podstaw Społecznej Diagnozy Uczniów, która podejmowała analizę społecznych zagadnień w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnosiły się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozowały młodzież w następujących obszarach:

 • Szkoła – w jej ramach omówiony został stosunek do nauczycieli i nauki, perspektywy i oczekiwania edukacyjne oraz szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.
 • Rodzina – jako podstawowa komórka życia społecznego wywiera ogromny wpływ na każde pokolenie. Przedmiotem była ocena bezpośrednich relacji rodzinnych, postawy wobec tradycji i przodków, a także wizja małżeństwa i rodziny, jak również wyznawanych wartości.
 • Zdrowie – przedstawione zostały aspekty aktywności fizycznej uczniów, oceny jakości życia i zdrowia.
 • Zwyczaje żywieniowe – w raporcie zostały poruszone zagadnienia odżywiania się uczniów, spożywania owoców, warzyw i przekąsek, a także zażywania środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy, suplementów diety, napojów energetycznych i leków.
 • Przemoc i agresja – jest problemem, na który należy zwracać szczególną uwagę, gdyż niekontrolowana prowadzi do bardzo przykrych konsekwencji. W badaniu ukazano problem przemocy fizycznej i emocjonalnej (psychicznej) głównie w celu zdiagnozowania tego zjawiska.
 • Granie w gry, korzystanie z internetu i smartfona – to zachowania, z którymi nierzadko mają do czynienia dorośli. Jest to problem dosyć często podejmowany przez badaczy społecznych, chociaż przy tak dynamicznie zmieniających się rozwiązaniach technologicznych ciężko trafnie zdiagnozować skalę tego zjawiska. W raporcie znalazły się główne wskaźniki opisujące formy i częstotliwość korzystania z internetu i telefonów komórkowych.
 • Podstawowe czynności życia codziennego – badaliśmy ogólnie rozumiany styl życia jako sposób spędzania wolnego czasu, wykonywania czynności codziennych, uczęszczania na zajęcia pozaszkolne.
 • Praca i ekonomia – badaliśmy również zagadnienie finansów młodzieży, wydatków, a także postaw wobec sukcesu zawodowego i podejmowanych prac zarobkowych.
 • Kapitał społeczny – hasło bardzo modne i często wykorzystywane do ukazania pewnych umiejętności społeczeństw i grup społecznych, dzięki którym jedne społeczeństwa są spójne, zorganizowane i odporne na manipulację, a inne niespójne, podążające wyłącznie za korzyściami materialnymi i konsumpcyjnymi potrzebami. W tym punkcie przedstawione zostały zagadnienia uogólnionego zaufania społecznego, patriotyzmu, patriotyzmu lokalnego, a także moralności i religijności młodzieży.

Pierwsza edycja badania, realizowana w 2018 r., miała charter przekrojowy. Badanie ewaluacyjne zrealizowane w tych samych gminach oraz placówkach oświatowych ukazuje zmiany, jakie dokonały się w młodych ludziach w obszarach objętych badaniem. Badanie ewaluacyjne pozwoliło na przeanalizowanie trendów, dzięki czemu raport lokalny, który Państwo otrzymujecie, po analizie i porównaniu do wcześniejszych wyników jest doskonałym obrazem przemian polskiej młodzieży szkół podstawowych. Trzeba mieć na uwadze, że klasy V z Państwa szkół w badaniu z roku 2018 były klasami VIII w badaniu ewaluacyjnym z roku 2021.