"Dobry Start" nowe świadczenie dla ucznia

 

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, a więc ośrodek pomocy społecznej (budynek urzędu gminy II piętro pok. nr 21) właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wnioski można odebrać osobiście w GOPS, pok. nr 21 lub ze strony internetowej od lipca 2018 r.

 

Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce: Formularze

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Natomiast informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana tylko w sytuacji podania adresu poczty elektronicznej. W pozostałych przypadkach informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w GOPS.

Ważne! Nie odebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie ma wpływu na wypłatę świadczenia tj. mimo nie odebrania tej informacji wypłata będzie zrealizowana.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

UWAGA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia” DOBRY START”, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9 w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Dyrektor GOPS

  Lucyna Liput