Program finansowany ze środków

Funduszu Solidarnościowego

"Opieka Wytchnieniowa"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Na realizację zadania Gmina Krościenko Wyżne otrzymała

środki  z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości

77 418,00 zł.

 

Całkowity koszt Programu: 77 418,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 77 418,00 zł.

1. Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie, poprzez zapewnienie pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

2. Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i  sprawującymi bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

3. Usługi opieki wytchnieniowej polegają na wsparciu w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do Programu, w szczególności w czynnościach takich jak:

 • czynności samoobsługowe, w tym utrzymanie higieny osobistej;
 • prowadzenie gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie;
 • przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania;
 • podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem.

4. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

5. Czas trwania usług asystenta

 • Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
 • Limit godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku, wynosi nie więcej niż 240 godzin z zastrzeżeniem ust.12 i 13 Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m. in. Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych).

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi w 2024 roku na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Świadczone usługi nie będą mogły być realizowane w maksymalnym limicie liczby godzin określonych w Programie.