Aktualności

Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, iż wnioski na okres świadczeniowy 2023/2024 w zakresie:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

można składać od 1 lipca 2023 r. (tylko drogą elektroniczną) oraz od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej).

W przypadku wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz konieczność dołączenia do nich wymaganych przepisami prawa załączników (uzależnionych od indywidualnej sytuacji danego świadczeniobiorcy), zaleca się składanie wniosków w formie papierowej w celu uniknięcia braków formalnych i przyspieszenia procedury rozpatrywania wniosków.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Krościenko Wyżne, dnia 24.08.2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Podstawa prawna programu.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego Wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

W  związku z planowanym przystąpieniem Gminy Krościenko Wyżne  do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krościenku Wyżnym prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystencji osobistej.

Zgłoszeń o chęci udziału w programie można dokonywać do dnia 8 września 2023 r., do godziny 12:00:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, budynek Urzędu Gminy - II piętro  w pokoju nr 20,
  • telefonicznie pod numerem telefonu 13 43 153 00
  • mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji odnośnie Programu można uzyskać pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

Dyrektor GOPS
Lucyna Liput

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

informuje, że w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek)

będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje Psychologiczne dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

W poniedziałek 3 lipca 2023 r. będzie wydawana żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że dnia  3 lipca 2023 r. w godzinach od 10.00 do 15.00  w budynku Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie nowych skierowań wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym  (II piętro, pokój nr. 20).

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 1296), tj. kwoty 1823,60  zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym przy ul. Południowa 9 lub pod numerem telefonu: 13 43 153 00 lub u swoich pracowników socjalnych.