Aktualności

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje,

że dyżur w Punkcie Porad Prawnych z dnia 13.06.2024 r.

zostanie przeniesiony na dzień 06.06.2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje,

że w dniu 2.05.2024 r. (czwartek)

będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania w roku 2024: 76 356,00 zł

Całkowita wartość zadania w roku 2024: 118 750,00 zł

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w roku 2024 r. realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie Modułu I  i  Modułu II w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm. ). Program osłonowy jest adresowany do osób spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Program ma na celu w szczególności, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w celu zapobiegania zjawisku niedożywienia w gminie. Stanowi element polityki społecznej Gminy Krościenko Wyżne w zakresie poprawy stanu zdrowia jej mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, jak i wsparcia rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych.

 

Moduł I programu polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i jest adresowany do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach  (zdarzenie losowe, śmierć najbliższego członka rodziny, długotrwała choroba, klęska żywiołowa, niepełnosprawność), gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku.

 

Moduł II programu polega na zapewnieniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  i jest adresowany do osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osób znajdujących się w stanie ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w reintegracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, trudności w przystosowaniu po wyjściu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności samotnych, w podeszłym wieku chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest realizowany w Gminie Krościenko Wyżne na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Życzenia. Wielkanoc 2024

Informacja w sprawie Programu "Aktywny Samorząd 2024"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że od 1 marca 2024 r. rusza nabór w ramach programu „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON, którego realizatorem jest PCPR  w Krośnie.

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej,
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa, w społeczeństwie informacyjnym,
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się,
  • Obszar D – pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I:

Od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. 

Moduł II:

Od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)

Od 01.09.2024 r.  do 10.10.2024 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2024/2025)