Bradshaw J., "Toksyczny wstyd" Wyd. "Akuracik".

Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, IPZiT PTP, Warszawa 1994.

Cekiera Cz. "Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia osób uzależnionych", Lublin 1993

Cierpiałkowska L. "Alkoholizm: przyczyny, leczenie, profilaktyka", Wydawnictwa Naukowe, Poznań 2001

Gaś Z. "Agresja a osobowość w uzależnieniach" Wydawnictwa WSP w Rzeszowie, 1987

Gaś Z. "Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji", Wydawnictw Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2000

Gaś Z. "Uzależnienie: skuteczność programów profilaktyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994

Kinney J., Gwen L. "Zrozumieć alkohol", Warszawa 1996

Kobiałka A. "Dzieci alkoholików. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym "

Mellibruda J., Szczepańska H., Współuzależnienie i inne problemy psychologiczne żon pacjentów uzależnionych, Warszawa 1989.

Mellibruda, Durda R., Sasal D. "O przemocy domowej - poradnik dla lekarza pediatry" Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998>

Mellibruda, J., Sobolewska, Z. Koncepcja i terapia współuzależnienia. Alkoholizm i narkomania,

Ochmański M. "Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001

Robinson B., Rhoden J. "Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików " Warszawa 2000

Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz: Nastolatki i alkohol - Kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie"

Szczepańska, H. Psychologiczne problemy żon alkoholików. Warszawa: IPZiT

Sztander W. "Rodzina z problemem alkoholowym " Warszawa 1996

Sztander W. "Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym " Warszawa 1996

Sztander W., Poza kontrolą, PARPA, Warszawa 1993.

Woititz J., "Dorosłe dzieci alkoholików" Wyd. "Akuracik"

Mirosława Wieczorek-Stachowicz "Profilaktyka w szkole - Poradnik dla nauczyciela"