Za życiem

Nowe świadczenie „Za życiem”!

 

Świadczenie w wysokości 4 000,00 zł wypłacane jest jednorazowo i przysługuje ono matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Świadczenie to  przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r. pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w terminie 12 m-cy od dnia narodzin żywego dziecka.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna) - wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234),
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia, nie mniej jednak wszystkie w/w informacje (pogrubione) muszą być zawarte w tym zaświadczeniu.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o świadczenie można składać w GOPS Krościenko Wyżne – pok. nr 21 – wzór wniosku jest udostępniony na stronie internetowej w zakładce „Za życiem”.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput

Formy wsparcia przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Uprawnieni do skorzystania:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Asystent jako koordynator postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

Asystent rodziny udzieli informacji w zakresie:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • punktów wsparcia psychologicznego;
 • punktów pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja asystenta polega na opracowywaniu z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowania w imieniu osób i na ich żądanie (czyli kobiet w ciąży, ich rodzin oraz rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) na podstawie pisemnego upoważnienia do reprezentowania ich w różnych instytucjach.

Osoby uprawnione mogą skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny w każdej sytuacji, gdy wyrażą taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dyrektor GOPS

Lucyna Liput