Program finansowany ze środków

Funduszu Solidarnościowego

 

,, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Na realizację zadania Gmina Krościenko Wyżne otrzymała środki  z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości  529 869,60 zł.

Całkowity koszt Programu: 529 869,60 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 529 869,60 zł.

 

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi
 z mobilnością i komunikacją.

 

2. Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia
  i funkcjonowania społecznego.

Zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, która to osoba będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług asystencji osobistej.

 

3. Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

4. Czas trwania usług asystenta

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268,  z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w cz. IV ust. 8 Programu,, finansowane ze środków publicznych.

Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

5. Zakładane efekty realizacji Programu

 1. podjęcie przez osoby niepełnosprawne aktywności w życiu lokalnej społeczności,
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 3. usamodzielnienie osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im niezależnego życia.

 

6. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.