Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 10-04-2011 r.
 • Data ostatniej aktualizacji: 30-11-2020 r.
 • Data sporządzenia deklaracji: 04-12-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem dostępności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
 • Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
 • Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne.

 

Ustawienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu;
 • możliwość powiększania liter na stronie;
 • przystosowanie do trybu poprawionej czytelności.

Dla łatwiejszego poruszania się na stronie internetowej ośrodka można korzystać z następujących  standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Powiększanie czcionki klawisze Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisze Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisze Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn
 • Wyświetlenie strony w trybie poprawionej czytelności klawisz F9

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu  jest Pan Bogdan Zięba, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 153 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
 • Adres: Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 43 153 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich – link https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym znajduje się w jednym budynku. Jest to budynek Urzędu Gminy Krościenko Wyżne (drugie piętro). Dojazd do budynku jest możliwy przez dwie bramy (od ulicy Południowej oraz od ulicy Sportowej). Rozmiar drzwi wejściowych do budynku dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom ze szczególnymi potrzebami (np. osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, osobom z wózkami dziecięcymi, osobom starszym, a także pozostałym osobom mającym problemy
z chodzeniem…).

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Szeroki i przestronny korytarz umożliwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.  Zastosowano łagodne podjazdy. Wszystkie pomieszczenia dla interesantów wyposażone zostały w szerokie drzwi pozbawione progów, które zapewniają dostępność osobom na wózkach inwalidzkich. Na pierwszym piętrze budynku tj. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu do siedziby GOPS w korytarzu głównym znajduje się przejrzysta tablica informacyjna z opisem pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W budynku nie ma natomiast żadnych pętli indukcyjnych, informacji głosowych, a także tablic w alfabecie Braille'a.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się ogólnie dostępny parking z kilkunastoma miejscami parkingowymi.
W odległości ok. 3 metrów od drzwi wejściowych ulokowane są dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych. W celu łatwiejszego przemieszczania się niepełnosprawnych zastosowano obniżanie krawężników.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także na piętro budynku Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.