W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

 1. Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 3. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 4. Termin składania wniosku: nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (dotyczących 2023 r.).
 5. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

 

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

 1. głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
 2. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
 • jednoosobowym nie przekracza 2 100,00 zł na osobę,
 • wieloosobowym nie przekracza 1 500,00 zł na osobę w rodzinie.

 

 • Główne źródło ogrzewania w postaci urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 • Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy;
 1. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 3;

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje na temat refundacji podatku VAT udzielane są w GOPS w Krościenku Wyżnym pok. 21 w godzinach pracy tj. 8.00- 16.00 (poniedziałek), 7.00-15.00 (wtorek - piątek) lub pod nr telefonu: 13 43 153 00.

Poniżej formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - pobierz