Nadzór Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dyrektor GOPS
mgr Lucyna Liput

 

Sprawy z zakresu gospodarki finansowo-księgowej i kadrowej:

Główny księgowy
mgr Beata Wilusz

Księgowy
mgr Danuta Pelczar

 

Sprawy z zakresu pomocy społecznej:

Specjalista pracy socjalnej
Wojciech Całka

Krościenko Wyżne ulice: Południowa, Szkolna, Mostowa, Wisłocza, Dworska, Kasztanowa, Parkowa, Grunwaldzka

 

Pracownik socjalny
Konrad Szajna

Krościenko Wyżne ulice: Północna, Polna, Marynkowska, Kopalniana, Krótka, Żwirowa, Wójtowska, Zagórze

 

Pracownik socjalny
Agnieszka Zajdel

Krościenko Wyżne ulice: Brzozowska, Rzeszowska, Wąska, Sportowa
Pustyny ulice: Dukielska, Graniczna, Kościelna, Wspólna, Centralna, Księża, Spacerowa

 

Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

Starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Małgorzata Szajna

Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
mgr Katarzyna Szmyd

 

Świadczenie wychowawcze:

Referent ds. realizacji świadczenia wychowawczego
mgr Adam Rajchel

 

Sprawy z zakresu Profilaktyki Alkoholowej

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Lucyna Liput

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Katarzyna Szmyd

 

Sprawy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Asystent rodziny
mgr Joanna Jurczak

 

Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
mgr Lucyna Liput

Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego
Wojciech Całka