Asystent rodziny


Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, ich zasobów, rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

 

Cel asystentury

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala się usamodzielnić oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Asystent rodziny w ramach swojej pracy ma pełnić funkcję nauczyciela, doradcy oraz wspierać i motywować rodziny do zmiany swojego życia. Powinien ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Jego zadaniem jest również nie dopuścić do  umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Natomiast, jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny

 

Obszar działania asystenta rodziny

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:

 1. bezpośrednią pracę z rodzicami,

 2. bezpośrednią pracę z dziećmi,

 3. działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny,

 4. organizację własnej pracy.

 

Funkcje asystenta rodziny

Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić:

 1. funkcję wsparcia psychiczno - emocjonalnego,

 2. opiekuńczą,

 3. doradczą,

 4. diagnostyczno - monitorującą,

 5. mediacyjną,

 6. wychowawczą,

 7. motywująco – aktywizującą,

 8. koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

 

Zadania asystenta rodziny

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do  udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z  jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

Przykładowy zakres współpracy asystent – rodzina:

 • Wydobywanie zasobów rodziny – jej zalet i wad, wskazanie form wykorzystania tego co w niej dobre i pożyteczne;

 • Pomoc w  organizacji dnia m.in. doradztwo w zakresie posiłków, form spędzania czasu wolnego z najbliższymi;

 • Zacieśnianie więzi rodzinnych (rozmowy o problemach rodziny, poszukiwanie rozwiązań);

 • Wzrost poczucia wartości rodziny;

 • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej.

 

Asystent rodziny nie może wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz załatwiać spraw za rodzinę, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż. Prowadzi on pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w  miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny na pierwsze spotkanie do miejsca zamieszkania rodziny udaje się
z pracownikiem socjalnym. Zostają wówczas omówione zasady pracy asystenta rodziny
i zakres udzielanej przez niego pomocy.

 

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z asystentem rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, pokój nr 20

tel. 13-43-153-00 wew. 23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.