Zadaniem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program „Opieka 75+” –  realizowany będzie w Gminie Krościenko Wyżne na podstawie Uchwały Nr LIV/392/2024 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Kwota finansowania: 24 793,00 zł

Całkowita wartość zadania:  41 322,00 zł