Od 1 stycznia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym przejął zadanie związane z Profilaktyką Alkoholową. Poniżej przedstawiamy zadania, które realizowane są przez GOPS.

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

- Uchwała NR XXII/170/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, na podstawie której przekazano do GOPS nowe zadanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

- Uchwała NR XXII/171/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2013 rok. Co roku Gminny Program Profilaktyki będzie na nowo zatwierdzany przez Radę Gminy.

 

Zadania:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Podstawowymi zadaniami programu są:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2. Istotnym jest również inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, wspieranie działalności mieszkańców oraz różnych organizacji społecznych i zakładów pracy w zakresie zmniejszenia negatywnych skutków i rozmiarów nadużywania alkoholu.

 

W ramach zadań profilaktycznych prowadzony jest Punkt Konsultacyjno – Informacyjny oraz Placówki wsparcia dziennego takie jak: Świetlica Młodzieżowa, Zespół wokalno – instrumentalny, Klub młodego szachisty i warcabisty, koło szachowe, a także zajęcia Aerobiku, Klub Seniora i inne działania.

 

 

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

ul. Sportowa 17

38-422 Krościenko Wyżne

Tel. 13-43-153-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

  1. Lucyna Liput – Przewodniczący
  2. Jan Omachel – Z-ca Przewodniczącego
  3. Katarzyna Szmyd – Sekretarz
  4. Marta Such – członek
  5. Marek Buczyński - członek
  6. Marek Aftanas – członek
  7. Ks. Wiesław Kałamarz – członek
  8. Ks. Tadeusz Osiński - członek